רישוי עסקים / רישוי עסק

תוכן המאמר

רישוי עסקים / רישוי עסק

רישיון עסק הוא אישור של רשות מוסמכת המאשרת לבעל העסק לעסוק בתחום ספציפי, בהתאם לתנאים שנקבעו מראש לכל אחד מהעיסוקים שיש עבורם צורך להפקת רישיון עסק. קיימים גם עסקים רבים שלא חלה עליהם החובה להוצאת הרישיון מומלץ לקחת את נושא הרישוי כשאנחנו בונים תכנית עסקית מקיפה.

 

במאמר זה נסקור  נושא מורכב זה מכל היבטיו :

 

 1. מהו חוק רישוי עסקים
 2. ממה נובע הצורך להוצאת רישיון עסק
 3. סוגי רישיונות העסק הקיימים
 4. השינוי בחוקים ובדרישות  לבטיחות
 5. אכיפת החוק
 6. שינוי בעלות
 7. ביטול רישיון
 8. היתר מזורז
 9. היתר זמני
 10. נגישות
 11. תנאי הרישיון
 12. אילו סוגי עסקים הם טעוני רישוי
 13. פרוט העסקים טעוני רישוי
 14. שלבי קבלת רישיון עסק
 15. תוקפו של רישיון עסק
 16. קבלת רישיון עסק לחברה העוסקת בתחום המזון
 17. חידוש רישיון רכב
 18. חברת המסייעות בקבלת הרישיון המיוחל
 19. הצגת רישיון עסק
 20. טיפים

מהו חוק רישוי עסקים ומיהם הגורמים האוכפים אותו

מדינת ישראל חוקקה חוקים ייעודיים לענפים עסקיים מסוימים שמטרתם לשמור על איכות הסביבה, שלום הציבור, היתרי בניה, שירותי כבאות, מחלות והידבקות מבעלי חיים שונים ובריאות הציבור. ההגנה היא על העובדים עצמם ועל כלל הציבור. משרד הפנים הוא הגורם הממשלתי האחראי על החוקים . האכיפה מתבצעת על ידם או על ידי המשרד האחראי הישיר לתחומים הספציפיים כמו המשרד לאיכות הסביבה, משרד התמ"ת ,הרשויות המקומיות ועוד.

 

לקריאת "חוק רישוי עסקים" – נבו

ראה מאמר עוסק מורשה או חברה

 

ממה נובע הצורך להוצאת רישיון עסק

משרד הפנים בתוקף סמכויותיו, עושה כל שניתן ככדי לשמור על בטיחותו ועל בריאותו של הציבור כולו. הן עבור מי שעובד בעסק מסוים והן עבור מי שנחשף למה שקורה בו, לקוח או עובר אורח.

סוגי רישיונות העסק הקיימים

 • רישיון לצמיתות: רישיון שיינתן לצמיתות, אלא אם הרשות ביטלה אותו או חלו שינויים בהרכב בעלי העסק.
 • רישיון תקופתי: רישיון שיינתן לתקופה של שנה, שלוש חמש או עשר שנים. חידוש הרישיון כרוך בתשלום אגרה.

 

עבור עסק שאושר לו היתר לשימוש חורג, תוקף הרישיון לא יעלה על תקופת תוקף ההיתר לשימוש החורג.

 

 • רישיון זמני: רישיון שיינתן לתקופה הקצרה מהמוגדר בתקנות רישוי עסקים אך לא פחות משנה.
 • רישיון זמני (מטבעו): רישיון שיינתן לעסק שהוא זמני וחד פעמי כמו קרקס .תוקפו של הרישיון משתנה מעת לעת.
 • כפל רישיון: כפל רישיון ניתן לבעל עסק המצהיר שהרישיון שהיה ברשותו והוא בתוקף אבד או נפגם (נשרף/נרטב וכד'), או במקרה שלא קיבל את הרישיון בדואר. הנפקת כפל רישיון כרוכה בתשלום של מחצית מאגרת הרישוי.
 • היתר זמני – היתר לניהול העסק שתוקפו לא יעלה על שנה ובו ייקבעו התנאים הנדרשים לצורך קבלת הרישיון. עם סדרת נושא זה יקבל העסק רישיון בר תוקף .

 

מעבר לאתר רישיונות והיתרים בעיריית תל אביב

השינוי בחוקים ובדרישות לבטיחות

בעקבות מקרים שקורים או אסונות כמו לדוגמה אסון השריפה הענקית בכרמל, מסיקים החוקרים מסקנות שמובילות לתוספת של תקנות בחוק הבסיסי. המטרה היא לעשות כל שניתן כדי למנוע את האסון הבא.

 

אכיפת החוק

בתי עסק הפועלים ללא היתר בר תוקף עלולים למצוא את עצמם במערכה משפטית מול הרשויות הכוללת כתבי אישום, צווי סגירה ועיצומים כספיים.

 

דוגמאות  לסעיפי החוק הנאכפים –

סעיף 20 לחוק רישוי עסקים קובע – “היה לממונה על המחוז, למפקד משטרת המחוז, למפקד כבאות מחוזי, לממונה על איכות הסביבה, לרופא מחוזי או לראש הרשות המקומית יסוד סביר להניח שנעברה בעסק או לגביו עבירה לפי סעיף 14, רשאי הוא לצוות בכתב על הפסקה ארעית של העיסוק בעסק, אם בסגירת החצרים ואם בכל דרך אחרת הנראית לו מתאימה בנסיבות הענין כדי להביא לידי הפסקה של ממש בעיסוק (להלן – צו הפסקה מינהלי).”

 

סעיף 16 לחוק רישוי עסקים קובע –

“הורשע אדם על עבירה לפי סעיף 14 או לפי הוראה בחיקוק אחר הקובעת כללים בדבר עיסוק בעסק הטעון רישוי לפי חוק זה, רשאי בית המשפט, בנוסף לכל עונש שיטיל :

 

(1) לצוות על הפסקת העיסוק בעסק, לחלוטין או לתקופה שיקבע, אם בסגירת החצרים ואם בכל דרך אחרת הנראית לו מתאימה כדי להביא לידי הפסקה של ממש בעיסוק;

 

(2) לצוות על הנשפט להימנע באותו עסק מכל פעולה שיפרט בצו;

 

(3) לצוות כי לא ינהל אדם בחצרים נשוא האישום עסק טעון רישוי ללא רישיון, היתר זמני או היתר מזורז כדין ושלא יעביר לאחר את הבעלות או החזקה בעסק, אלא אם כן בידי אותו אדם רישיון, היתר זמני או היתר מזורז כדין לניהול עסק זה”

 

סעיף 23 לחוק רישוי עסקים קובע-

(א) קצין משטרה בדרגת רב-פקד ומעלה רשאי לצוות בכתב על סגירה לאלתר של חצרים שבהם עוסקים במכירת משקאות משכרים, אם נוכח שהדבר דרוש לשמירת שלום הציבור או להחזרת שלום הציבור שהופר; צו לפי סעיף קטן זה תקפו יהיה לתקופה שפורשה בו, ובלבד שלא תעלה על שלושים יום.

 

(א1) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), קצין משטרה בדרגת רב-פקד ומעלה, שהוסמך לעניין זה בהתאם לנוהלי משטרת ישראל, רשאי לצוות בכתב על סגירה לאלתר של חצרים כאמור בסעיף קטן (א), לתקופה שיורה, ובלבד שלא תעלה על 15 ימים, אם מצא כי התקיימו שניים אלה:

 

(1) קיים חשד סביר כי בחצרים נעברה עבירה לפי סעיף 14 בשל הפרת חובה לפי סעיף 2(א1), או שנעברה עבירה לפי סעיף 193א לחוק העונשין (בסעיף זה – עבירה);

 

(2) למחזיק החצרים או לבעל העסק, אם הוא ידוע ואפשר לאתרו בשקידה סבירה, ניתנה התראה בכתב במהלך השנתיים שקדמו למועד ביצוע העבירה; התראה כאמור תימסר לאחר שהתעורר חשד סביר כי בחצרים נעברה עבירה, ובה יידרש מחזיק החצרים או בעל העסק לנקוט צעדים למניעת הישנות העבירה, וכן תובא לידיעתו אפשרות סגירת החצרים לפי הוראות סעיף זה במקרה של הישנות העבירה. (א2) ניתן צו סגירה לפי סעיף קטן (א1), ובתוך שלוש שנים מיום פקיעת הצו התעורר חשד סביר לביצוע עבירה נוספת באותם חצרים, רשאי קצין משטרה כאמור באותו סעיף קטן, לצוות על סגירת החצרים לאלתר, לתקופה שלא תעלה על שלושים ימים אף בלא מסירת התראה כאמור בסעיף קטן (א1)(2).

 

א3) לצורך ביצוע צו סגירה שניתן לפי סעיף זה רשאית המשטרה להשתמש בכוח סביר.

 

(א4) על צו סגירה שניתן לפי סעיף זה, יחולו הוראות סעיף 22 כאילו היה צו הפסקה מינהלי.

 

(ב) סמכות לפי סעיף זה אינה גורעת מסמכויות אחרות לפי חוק זה.

 

שינוי בעלות

רישיון העסק מופק על פי השמות של בעלי העסק שהגישו את הבקשה. אם במהלך השנים חלים שינויים בהרכב בעלי העסק, כמו אדם שהתווסף כבעל מניות או אדם שחדל להיות בעל מניות בו, יש ליידע על כך את הרשות כדי לבצע את השינוי הנדרש.

 

ביטול רישיון

זכותה של כל רשות המקומית לבטל את רישיון העסק ביוזמתה של הרשות הממשלתית כמו לדוגמה המשרד לאיכות הסביבה או ביוזמתה שלה. בשלב ראשון מועברת התרעה על כך כדי לאפשר לבעל העסק לטעון את טענותיו ובשלב השני תתקבל ההחלטה אם לבטל את הרישיון או לא.

 

היתר מזורז

לצורך קידום פתיחת עסק קיימת במקרים ספציפיים אפשרות לקבל היתר מזורז עד קבלת הרישיון המוחלט. היתר זה מועבר רק לעסקים הזכאים לכך על פי צו רישוי עסקים התשע"ג 2013 טור ד' לגביהם פורסם מפרט אחיד. דוגמה לאופן הגשת הבקשה לעירית תל-אביב .

 

היתר זמני

במקרים מסוימים מקבל בעל העסק היתר זמני למשך שנה ובמהלך פרק זמן זה הוא דואג להעביר למשרדי הרשות את מלוא המסמכים הנדרשים כדי לקבל רישיון עסק באופן קבוע. הדבר קורה במקומות שבהם אין בעיה בטיחותית או אקוטית שעלולה למנוע את קבלת הרישיון. ברור גם לרשות שנושא קבלת הרישיון הוא עניין של הליך בירוקרטי בין הרשויות השונות כמו העיריה, כיבוי אש וקבלת חוות דעת מיועצים מקצועיים, והאישורים הנדרשים לצורך קבלת הרישיון בפועל.

 

נגישות

אם אתם מפעילים עסק המקבל קהל לקוחות, יש לדאוג לכך שכל סוגי הלקוחות יוכלו להגיע למשרדכם כולל אלו שיש להם בעיות נגישות . אם אתם מקימים לדוגמה בית מלון, יש למלא את כל דרישות הנגישות כדי שגם הנכים יוכלו להיות אורחים מן המניין וליהנות מכל מה שיש למלון להציע. היזם שוכר את שירותיו של יועץ נגישות ובטיחות המתכנן את המבנה על פי דרישת חוק הנגישות.

 

תנאי הרישיון

בסמכותה של הרשות הממשלתית להתנות את הפקת רישיון העסק בתנאים מוקדמים שהם: תנאי מוקדם, תנאי ברישיון ובתנאי נוסף. זאת כדי להבטיח את קיומן של מטרות הרישוי שהן חלק מתהליך הרישוי. התנאים של נותני האישור אמורים להופיע במפרט האחיד (אם פורסם מפרט אחיד לסוג זה של עסק) המפורסם באתר האינטרנט של הרשות, כולל חריגים לכלל זה הנראים בסעיף 7 לחוק רישוי עסקים.

 

אילו סוגי עסקים הם טעוני רישוי

כל אדם המעוניין לפתוח עסק, חשוב שיעבור על הרשימה ויראה אם העסק הפוטנציאלי שהוא מתכנן להקים הוא טעון רישוי. אם כן, מומלץ להיכנס לקישור המופיע בסוף הטבלה ובו נכלל מידע ספציפי נוסף לכל תחום ותחום .

 

פרוט על העסקים טעוני הרישוי – 

מעבר לרשימת העסקים הטעונים רישוי

 

שלבי קבלת רישיון עסק

דרישות החוק לגבי הסוגים השונים של העסקים אינן זהות. יש לבחון בקפידה אילו מסמכים יש להכין עבור סוג העסק הספציפי כדי לקצר את התהליך עד כמה שניתן.

 

שלב ראשון – מילוי בקשה לרישיון עסק והכנת מסמכים:

 

מבצעים בדיקה ראשונית אם המקום המיועד להפעלת העסק מתאים לסוג זה של עסק ותואם את דרישות החוק.

 • הכנת המסמכים המוכיחים את קיומו של העסק עבור הרשות. אם העסק הוא חברה בע"מ, יש להגיש את תעודת ההתאגדות, חוזה השכירות ושאר המסמכים עבור כל נושא ספציפי.
 • יש לצרף אישור רשמי של מודד על מידותיו של המבנה כדי לוודא שהן זהות לתכניות האולם
 • תכנית אדריכלית חתומה .

אם מדובר בעסק בתחום המזון, בנוסף לכל המסמכים הללו יש לצרף גם שרטוט של פרשה טכנית

 

שלב שני – הגשת הבקשה לקבלת רישיון לגורם הרלבנטי ברשות המקומית:

 

עובדי המחלקה יפתחו תיק לצורך קבלת רישיון עסק.

 • על בעל העסק לשלם אגרה על פי תחום עיסוקו.
 • לצורך קבלת הרישיון, הגורמים המאשרים את רישיון העסק יגיעו לבקר בעסק כדי לבחון אותו מקרוב ולאשר אם הוא תואם את דרישות הסף לקבלת רישיון או לא. הרכב הגורמים המאשרים משתנה בהתאם לסוג העסק. במקרים רבים הוא כולל את נציגי הרשות המקומית, שירותי הכבאות, המשטרה, שירותי הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה, יועצי בטיחות ונגישות וגורמים נוספים או אחרים.
 • כל אחד מהם מפיק דוח דרישות או ביקורת כדי לקדם את התהליך או לאשר אותו.

 

שלב שלישי – קבלת רישיון עסק:

 

לצורך קבלת הרישיון, מרכזים את כל המסמכים, חוות הדעת המקצועיות, האישורים של כל אחד מהגורמים הללו כדי להשלים את הדרישות.

אישור ממחלקת רישוי עסקים כי כל המסמכים הנחוצים הוגשו ואין מניעה להפיק רישיון לעסק.

לאחר המסע הארוך, מקבל בעל העסק את רישיון העסק המיוחל .

 

תוקפו של רישיון העסק

בסיווגים השונים של הרישיונות לתחומי העיסוק השונים, קבע המחוקק מה תוקפו של הרישיון, לאחר כמה שנים יש לבצע חידוש ולעמוד בהנחיות מיוחדות המיועדות לעסק זה. לאחרונה חל שינוי בחוק זה ותוקפם של חלק הרישיונות של בתי העסק השונים קיבלו אורכה לשנים נוספות. ההנחיות בנושא זה של כל הרשויות המקומיות ברחבי הארץ הן זהות. דוגמאות:

 

 • בריכות שחייה, פארקי מים, פארקי שעשועים נדרשים לחדש רישיון בכל חמש שנים, בעבר תוקפו של הרישיון היה לשלש שנים בלבד.
 • מועדונים, עסקי קייטרינג, פאבים ודיסקוטקים נדרשים לחדש את רישיון העסק שלהם אחת לחמש שנים.
 • מספרות ומכוני יופי יקבלו רישיון לעשר שנים, לאחר שבעבר תוקפו של הרישיון היה חמש שנים בלבד.
 • גני אירועים, מרכולים, בתי מלון, בתי קפה ומסעדות יחדשו רישיון בכל עשר שנים לאחר שבעבר חידשו רישיון בכל שלש שנים.

קבלת רישיון עסק לחברה העוסקת בתחום המזון

כדי להיות יעילים וממוקדים, רצוי להגיש בשלב הראשון למשרד הבריאות תכנית אדריכלית ותכנית פרשה טכנית הכוללות את התשתיות, את מיקומו של המטבח, מתחם ההסעדה, המחסן והשירותים.מיקומי האחסון של כלי האוכל, היכן מדיחים כלים, הפרדת סוגי מזון, חיטוי ושטיפה של ירקות ופירות, היכן מייצרים ומאחסנים חומרי גלם, מזון ועוד. בהתאם לתכנית זו, יגיש לכם משרד הבריאות חוות דעת ראשונית על התכנית שתכננתם. ההגשה הראשונית היא אקוטית ויש לפנות אליהם טרם ביצוע עבודות הבינוי והתשתיות כדי לקבל אישור . אי קבלת אישור עקרוני וביצוע עבודות הבינוי עלול לגרור את הצורך לפרק קירות או לבצע שינוי במיקום אם אינו תואם את דרישות משרד הבריאות.

 

לצורך פתיחת עסק בתחום המזון כמו מחלבה, מפעל שימורים, יקב, שמנים וכו', יש לקבל היתרים ממשרד הבריאות לגבי תכנון המבנה של המפעל, אופן פעולתם של קווי הייצור, אופן הפיתוח וההנדסה של המזון במפעל ומהמשרד לאיכות הסביבה לגבי אופן הזרמת השפכים מהמפעל החוצה. במקרה של שינויים לאחר בניית המפעל, יש להגיש בקשות להיתרים לשימוש חורג או לשינוי ייעוד אם יש בכך צורך. בנוסף לכך, קיימת הקפדה יתרה על קבלת אישור בטיחות אש, הקמת מערך בטיחות בתוך המפעל הכולל ספרינקלרים, גלאי עשן ודרישות ספציפיות נוספות בתחום זה על פי דרישות מפקח הכבאות המקומי .

 

חידוש רישיון העסק

לקראת פקיעתו של רישיון העסק, מקבל בעליו פניה מהרשות המקומית להסדיר את חידוש רישיון העסק הכרוך גם בתשלום אגרה. המחלקה הרלבנטית ברשות בודקת את ההיתר שקיבל העסק בעת אישור הרישיון. אם קיימת התאמה בין הדרישה לנראותו של המקום, יחודש הרישיון. אם חלו שינויים בחוק או לחילופין במבנה העסק, יידרש הבעלים לנקוט שינויים המתבקשים ולהעביר על כך אישורים רלבנטיים לרשות המקומית.

חברות המסייעות בקבלת הרישיון המיוחל

ההתנהלות לצורך קבלן רישיון העסק בתחומים השונים אינה פשוטה ולעיתים קרובות אף מתישה. הלקוח מתבקש לבצע מטלות רבות, במקרים רבים קיימת דרישה לקבל מסמכים נוספים, אישורים ופניה לגורמים מקצועיים. העניין הבסיסי הוא שהלקוח אינו בעל ידע רב בתחום ההיתרים השונים ולכן לא יודע איך לפעול, למי לפנות ואיך לבצע את המוטל עליו בזמן קצר ובאופן מושלם.

 

בשנים האחרונות קמו חברות המסייעות ללקוחות להשיג מלוא האישורים בתחומים השונים כדי לקבל את רישיון העסק תוך פרק זמן קצר יחסית. היועצים בתחומי העשייה השונים, מכירים את אופן ההתנהלות של המשרדים הממשלתיים, את הדרישות השונות ואת האישורים הנדרשים. הם נמצאים בקשר ישיר הן עם הגורמים הרלבנטיים והן עם משרדי הממשלה עד שהם סוגרים את כל המעטפת ומקבלים את הרישיון הנחוץ .

 

החברות הללו גובות שכר טרחה עבור עבודתן, אך לאור הסחבת בהתנהלות מול משרדי הממשלה, זו פעולה כדאית ורצויה. בשורה התחתונה, הלקוחות אינם מתעסקים בתחום שאותו הם לא מכירים ומרגישים מגששים באפלה, לעומת היועצים שמכירים את מרחב הפעולה ומבצעים את הדרישות כולן באופן יסודי ומהיר.

 

ראה מאמר עלות פתיחת עסק

הצגת רישיון העסק

רישיון העסק הוא הבסיס החוקי לקיומו של העסק ולכן יש להציגו כיאות. מומלץ לצלם כמה עותקים מהתעודה ולאחר מכן לשים את התעודה המקורית בתוך מסגרת ולתלות את הרישיון במשרד, כך שכל בלקוחות המגיעים, יראו את הרישיון. גם גורמים ממשלתיים, אם יגיעו לבית העסק, יראו את הרישיון ויבינו שמדובר בעסק מסודר הפועל על פי החוקים שנקבעו לתחום עיסוק זה.

 

טיפים

טיפים
הליך קבלת רישיון לעסק הוא כאב ראש לא קטן, לפני שפותחים עסק חשוב לדעת אם יש צורך ברישיון עזק כך שתוכלו להיערך מראש
קבלו את מלוא המידע או היעזרו ביועץ כדי לא לעכב את פתיחת העסק. ברוב המקרים אם מדובר בעסקים רגילים וללא בעיות מיוחדות, מאשרות הרשויות לפתוח את העסק ואת המקביל להסדיר את הנושא המנהלי תוך פרק זמן שהוקצב מראש
אל תשכחו לשלם את חידוש רישיון העסק במועד